การตีราคาสินค้าคงเหลือของอุตสาหกรรม

Click to rate this post!
[Total: 117 Average: 5]

                  สินค้าอุตสาหกรรมประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต และวัตถุดิบ ในกรณีที่กิจการมิได้มีระบบบัญชีราคาต้นทุน และไม่อาจคำนวณราคาทุนของสินค้าที่ผลิตสำเร็จรูป หรือราคาทุนของสินค้าระหว่างผลิตในขั้นต่างๆ ได้ ก็จำเป็นต้องคำนวณราคาสินค้าคงเหลือเหล่านี้โดยวิธีประมาณ ราคาทุนของสินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิตประกอบด้วย วัถุดิบ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายโรงงาน (หรือค่าใช้จ่ายในการผลิต) ราคาของส่วนประกอบของทุนทั้งสามปรระเภทที่เกิดขึ้นจะต้องนำไปแบ่งส่วนระหว่างสินค้าผลิตที่สำเร็จแล้ว จึงนำไปคำนวณต้นทุนขายและสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือปลายงวดอีกทีหนึ่ง ในการคำนวณราคาสินค้าระหว่างผลิต จำเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงว่า การผสมส่วนระหว่างวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นไปในรูปใด สินค้าบางชนิดต้องใช้วัตถุดิบเต็มที่เมื่อเริ่มผลิต ต่อจากนั้นจะต้องใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้าเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป แต่ในารผลิตสินค้าบางชนิดอาจพบว่าต้องส่งวัตถุดิบเข้าช่วงการลิตเป็นงวดๆ ตลอดเวลาที่ดำเนินการผลิตในทำนองเดียวกับค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตดังนี้ ในการคำนวณราคาทุนของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างการผลิต จำเป็นต้องมีรายละเอียดเหล่านี้ประกอบด้วย คือ

1). ใช้วัตถุดิบเป็นปริมาณเท่าใด หรือเป็นอัตราส่วนเท่าใดต่อวัตถุดิบทั้งสิ้นที่จะต้องใช้ เพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูปได้
2). ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่จ่ายไปสำหรับสินค้าระหว่างผลิตเป็นอัตราส่วนเท่าใด ต่อค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งสินที่จะต้องจ่ายจนสินค้านั้นสำเร็จรูป

การตีราคาสินค้าคงเหลือของอุตสาหกรรม
การตีราคาสินค้าคงเหลือของอุตสาหกรรม

(Visited 147 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top