อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียว

Click to rate this post!
[Total: 102 Average: 5]

                      อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียว เป็นที่ทราบมาแล้วว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นต้นทุนที่มีความแตกต่างไปจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง เพราะค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นต้นทุนที่มีความสัมพันธ์ในทางอ้อมกับผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ หรืองานใดงานหนึ่ง เมื่อมีคำถามว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเป็นต้นทุนของงานแต่ละงานอย่างไร คำตอบคือใช้วิธีการเป็นส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่งานแต่ละงานที่เกี่ยวข้อง การปันส่วนต้นทุน เป็นกระบวนการของการโอนค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้าสู่หน่วยต้นทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑืหนึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดเพื่อทำการปันส่วน หรือโดยใช้ฐานปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัววัดเพื่อนำมาทำการปันส่วนเข้าสู่หน่วยต้นทุน ฐานปฏิบัติการที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการชี้วัดนั้น บ่อยครั้งจะเรียก ฐานกิจกรรม หรือฐานการปันส่วน หรือกิจกรรมผลักดัน ฐานกิจกรรมที่นำมาใช้ในการปันส่วนต้นทุนนั้น จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อมูลค่าของต้นทุน วิธีอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียวเป็นวิธีการปันส่วนอย่าง่ายๆโดยการปันส่วนค่าใช้จ่ายอัตราเดียวคำนวณได้โดยการนำค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมโดยประมาณหารด้วยฐานการปันส่วนต้นทุนในระดับหน่วยโดยประมาณ ซึ่งเขียนเป้นสูตรได้ดังนี้  โดยทั่วไปฐานปันส่วนที่นิยมใช้กันคือ ชั่วโมงแรงงานทางตรง ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงหน่วยผลิต และชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร

อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียว
อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียว

(Visited 328 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top