การวิเคราะห์การลงทุน เพื่อใช้เงินลงทุนของธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

Click to rate this post!
[Total: 87 Average: 5]

                การวิเคราะห์การลงทุน เป็นกระบวนการในการพิจาณาตัดสินใจที่เลือกลงทุนในโครงการดำเนินงานระยะยาว ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากและผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตนั้นไม่แน่นอน เช่น การซื้อเครื่องจักรใหม่ การสร้างโรงงานใหม่ และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น ดารวิเคราะห์โครงการลงทุนจึงถือได้ว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างมาก เพราะอาจจะทำให้ธุรกิจประสบผลสำเรฤ็จตามเป้าหมายหรือประสบกับความล้มเหลวจากการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคและเครื่องมือทางการเงินมาใช้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจปัญหาการใช้เงินลงทุนของธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

การวิเคราะห์การลงทุน เพื่อใช้เงินลงทุนของธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
การวิเคราะห์การลงทุน เพื่อใช้เงินลงทุนของธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

(Visited 12 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top