รายได้จากหุ้นกู้ ผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อหุ้นกู้


[Total: 2 Average: 5]
          รายได้จากหุ้นกู้ที่ซื้อเป็นเงินลงทุนซึ่งเรียกว่าเป็น Bond Yield นั้น หมายถึงรายได้ซึ่งเป็นผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อห้นกู้ ดังนั้น รายได้จากหุ้นกู้อาจมิไช่อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในใบหุ้นกู้ ถ้าผู้ลงทุนได้จ่ายเงินซื้อหุ้นกู้นั้นในราคาสูงหรือต่ำกว่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ใบใบหุ้นกู้ เช่น 5% 6% หรืออัตราอื่นใดนั้น เมื่อได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ตายตัว ไม่ให้ลดลงตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งเป็นไปตาม Supply และ Demand ของเงินทุน ก็จะมีผลทำให้ราคาซื้อขายใบหุ้นกู้ในตลาดขึ้นลงแทนการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ย กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหุ้นกู้นั้นจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเสมอ เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ หุ้นกู้นั้นจะมีราราซื้อขายกันต่ำกว่ามูลค่าเพื่อผู้ลงทุนจะมีรายได้ที่แท้จริงในระดับเดียวกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดตรงกันข้าม ถ้าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ราคาของหุ้นกู้ที่ซื้อขายกันในตลาดจะเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่า รายได้ที่แท้จริงของผู้ลงทุนก็จะลดลงมาเป็นระดับเดียวกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด เมื่อเป็นดังนี้ รายได้ที่แท้จริงของผู้ลงทุนจะเท่ากับรายได้ค่าดอกเบี้ยที่ได้รับตาม Nominal Rate ปรับปรุงด้วยส่วนเกินมูลค่า หรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของเงินลงทุน ราได้ที่แท้จริงนี้เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็น Effective Rate
รายได้จากหุ้นกู้ ผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อหุ้นกู้

 • รายได้ คือ ( Revenues )
 • รายได้ค้างรับ คือ ( Accrued Incomes )
 • การบันทึกรายได้ คือ ( The Revenue Realization )
 • รายได้รับล่วงหน้า คือ ( Deferred Incomes )
 • รายได้อื่น คือ ( Other Income )
 • รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายได้จากการบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายได้ส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Revenue )
 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ ( Revenue Expenditures )

 • รายได้จากหุ้นกู้ ผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อหุ้นกู้

  วันที่: 21 เม.ย. 2553


  Tags: บัญชีภาษีอากร ผลตอบแทนจากเงินกู้ รายได้จากหุ้นกู้ หุ้นหู้