การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน


1. การพยากรณ์โดยใช้แนวโน้ม ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผ่านมาทั้งหมดของรายการทางการเงินที่ได้ถูกพยากรณ์ขึ้น ขึ้นอยู่กับแนวโน้มในอดีตและ ความถูกต้องตามฤดูกาล
2. การพยากรณ์โดยใช้อัตราส่วน แสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลทางการเงินสองชนิด แสดงในรูปอัตราส่วน ซึ่งการพยากรณ์รายการทางการเงินแต่ละรายการได้สูตร ดังนี้ (Financial Variable = Ratio x base Variable)
3. การพยากรณ์โดยใช้กราฟและสถิติ เป็นวิธีการที่ให้ผลค่อนข้างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิจารณาดูความสัมพันธ์ของรายการทางการเงินสองรายการที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อใช้ในการพยากรณ์ ปัญหาในการพยากรณ์ทางการเงิน ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะต้องเกิดขึ้นจริงตามที่ไดพยากรณ์ไว้เสมอไป การพยากรณ์ที่ดีและให้ผลค่อนข้างแน่นอนนั้นขึ้นอยู่กับความคิดเห็นส่วนตัว รวมกับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้จัดการทางการเงินจะต้องเลือกใช้วิธีพยากรณ์ที่จะให้ผลออกมาสมเหตุสมผลใกล้เคียงกับความจริงได้


 • การวางแผน การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ
 • ประโยชน์ ของ การวางแผนกำไรขาดทุน
 • การวางแผนทำงานบัญชีในแต่ละวันเพื่อให้งานบัญชีเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
 • บัญชี ผู้ประกอบการ ใหม่ควรรู้ วางแผนทางการเงินได้มากขึ้นเมื่อมีข้อมูลทางบัญชี
 • การวางแผนเงินออมในยามเกษียณ
 • วางแผนก่อนการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ
 • การวางแผนภาษี
 • งานการตลาดสำหรับนักวางแผน
 • วิธีการวางแผนภาษี ทำไมต้องวางแผนภาษี
 • วางแผนภาษีทำไง

 • การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน

  วันที่: 4 พ.ค. 2553


  Tags: การพยากรณ์การเงิน การวางแผนทางการเงิน บัญชีภาษีอากร วางแผนการเงิน