การเก็บรักษาใบกำกับภาษี เอกสารหลักฐานอื่น รายงานภาษีซื้อ


[Total: 2 Average: 5]

การเก็บรักษาใบกำกับภาษี

การจัดเก็บใบกำกับภาษีตามมาตรา
86/4 หรือใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/5 เฉพาะที่มีลักษณะเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพสามิต และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายงานภาษีซื้อ ให้เก็บเรียงลำดับและตรงตามรายงาน ณ สถานประกอบการที่จัดทำใบกำกับภาษีไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำรายงาน

ใบกำกับ และเอกสารหลักฐานอื่น ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อต้องเก็บ ดังนี้

- แยกเป็นรายเดือนภาษีที่ลงรายการในรายงานภาษีซื้อ
- เรียงลำดับใบกำกับภาษีที่ได้รับ
- เลขที่กำกับใบสำคัญดังกล่าวเรียงขึ้นใหม่ทางด้านบนขวาของใบสำคัญนั้นๆ  • ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี ของแถม
 • ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท
 • วิธีแก้ไข ใบกำกับภาษีขาย เลขที่ซ้ำกัน
 • ออกใบกำกับภาษีผิด ทำอย่างไร
 • การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
 • ใบกำกับภาษีซื้อ ถ้าไม่ขอคืน นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
 • การออกออกใบแทนใบกำกับภาษี
 • ถ้าธุรกิจที่ได้ BOI แล้ว การขายสินค้า ออกใบกำกับภาษี หรือไม่
 • ใครบ้างที่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี?
 • วิธีออกและยกเลิกใบแทนใบกำกับภาษี

 • การเก็บรักษาใบกำกับภาษี เอกสารหลักฐานอื่น รายงานภาษีซื้อ

  วันที่: 28 พ.ค. 2555


  Tags: ใบกํากับภาษีที่ถูกต้อง หลักเกณฑ์ การ ออก ใบ กำกับ ภาษี ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีที่ถูกต้อง ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบกํากับภาษีที่ถูกต้อง 2559 ใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ 2560 ใบกํากับภาษีที่ถูกต้อง การเก็บเอกสารทางบัญชี ใบกํากับภาษี บุคคลธรรมดา การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ใบกำกับภาษี คือ การเก็บเอกสารทางบัญชี 10 ปี ข้อกำหนด การ จัด เก็บ เอกสาร ทาง บัญชี ตัวอย่างใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ ใบกํากับสินค้า/ใบกํากับภาษี