หนี้สิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ( There are many types )


[Total: 2 Average: 5]

หนี้สิน คือ ตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องแม่บทการบัญชี ของสมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้ให้คำนิยามของหนี้สิน ว่า ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

หนี้สิน คือ พันธะผูกพันกิจการอันเกิดจากรายการค้า การกู้ยืม หรือจากการอื่น ซึ่งจะต้องชำระคืนในภายหน้าด้วยสินทรัพย์ หรือบริการ เช่น เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้อื่นๆ เป็นต้น จากความหมายที่ได้กล่าวมาในตอนต้น

หนี้สินจึงเป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของกิจการที่ต้องปฏิบัติตามที่ตกลงไว้ จากสัญญาข้อบังคับกฏหมาย การดำเนินการตามปกติของกิจการ ประเพณีการค้าหรือจากความต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์เชิงรุกกับลูกค้า โดยต้องชดใช้ด้วยการจ่ายเงินสด การโอนสินทรัพย์อื่นๆ หรือการให้บริการ ซึ่งจะมีผลทำให้สินทรัพย์หรือส่วนของเจ้าของลดลง ประเภทของหนี้สิน

 

ประเภทหนี้สิน สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้ ดังนี้

 

1. หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืน ภายใน 1ปี หรือภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติของกิจการด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนหรือด้วยการก่อหนี้สินระยะสั้นอื่นแทน

 

2. หนี้สินโดยประมาณ คือ หนี้สินซึ่งไม่ทราบจำนวนแน่นอนและได้ประมาณขึ้น

 

3. หนี้สินระยะยาว คือ หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนมากกว่า 1 ปี หรือเกินกว่ารอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ

 

4. หนี้สินอันอาจเกิดขึ้น คือ รายการที่อาจจะเป็นพันธะผูกพันในอนาคต

 

5. หนี้สินอื่น คือ หนี้สินซึ่งไม่อาจจัดเข้าในหนี้สินประเภทใดๆ ได้ แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ


หนี้สิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ( There are many types )

 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท
 • หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ( Non - Current Liabilities )
 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Non-current Liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • หนี้สิน คือ ( Liabilities )
 • หนี้สินระยะยาว คือ ( Long term Liabilities )
 • หนี้สินระยะยาว คือ ( Long-term liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )

 • หนี้สิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ( There are many types )

  วันที่: 11 ต.ค. 2553


  Tags: หนี้สินหมุนเวียนอื่น มีอะไรบ้าง หนี้สินหมุนเวียน 5 ประเภท หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย หนี้สินไม่หมุนเวียน 10 ชนิด หนี้สินระยะยาว หนี้สิน หมุนเวียน มี กี่ ลักษณะ สมการบัญชี หมายถึง