หนี้สิน มีกี่ประเภท คือ (Debt)


หนี้สิน คือ ตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องแม่บทการบัญชี ของสมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้ให้คำนิยามของหนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หนี้สิน คือ พันธะผูกพันกิจการอันเกิดจากรายการค้า การกู้ยืม หรือจากการอื่น ซึ่งจะต้องชำระคืนในภายหน้าด้วยสินทรัพย์ หรือบริการ เช่น เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้อื่นๆ เป็นต้น จากความหมายที่ได้กล่าวมาในตอนต้น หนี้สินจึงเป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของกิจการที่ต้องปฏิบัติตามที่ตกลงไว้ จากสัญญาข้อบังคับกฏหมาย การดำเนินการตามปกติของกิจการ ประเพณีการค้าหรือจากความต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์เชิงรุกกับลูกค้า โดยต้องชดใช้ด้วยการจ่ายเงินสด การโอนสินทรัพย์อื่นๆ หรือการให้บริการ ซึ่งจะมีผลทำให้สินทรัพย์หรือส่วนของเจ้าของลดลง ประเภทของหนี้สิน

 

ประเภทหนี้สิน สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้ ดังนี้

 

1. หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืน ภายใน 1ปี หรือภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติของกิจการด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนหรือด้วยการก่อหนี้สินระยะสั้นอื่นแทน

 

2. หนี้สินโดยประมาณ คือ หนี้สินซึ่งไม่ทราบจำนวนแน่นอนและได้ประมาณขึ้น

 

3. หนี้สินระยะยาว คือ หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนมากกว่า 1 ปี หรือเกินกว่ารอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ

 

4. หนี้สินอันอาจเกิดขึ้น คือ รายการที่อาจจะเป็นพันธะผูกพันในอนาคต

 

5. หนี้สินอื่น คือ หนี้สินซึ่งไม่อาจจัดเข้าในหนี้สินประเภทใดๆ ได้ แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ (Other Non-current Liabilities)
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ (Current Liabilities)
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ (Current Liabilities)
 • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท
 • การบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า
 • หนี้สินระยะยาว ถือเป็น หนี้สินหมุนเวียน
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ (Other Current Liabilities)
 • หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ (Non - Current Liabilities)
 • บัญชี ( สินทรัพย์ = หนี้สิน+ทุน )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา หนี้สิน

 • หนี้สิน มีกี่ประเภท คือ (Debt)

  วันที่: 11 ต.ค. 2553


  Tags: บัญชีภาษีอากร ประเภทหนี้สิน หนี้สิน หนี้สินแต่ละประเภท หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินระยะยาว หนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินโดยประมาณหมายถึง หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น มีอะไรบ้าง ลักษณะของหนี้สิน เกณฑ์การรับรู้หนี้สิน