เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงในการชำระหนี้


[Total: 2 Average: 5]
       สำหรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงในการชำระหนี้ ซึ่งจะแบ่งเป็นกรณีของลูกหนี้และเจ้าหนี้ มีดังนี้ ลูกหนี้ 

1.กรณีราคาตามบัญชีของหนี้ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขใหม่ (ไม่คิดลด)  
1.1 ไม่ต้องบันทึกบัญชี ณ วันปรับโครงสร้างหนี้  
1.2 การบันทึกดอกเบี้ยจ่ายให้คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นอัตราคงที่คูณด้วยราคาตาม บัญชีของหนี้ ณ วันเริ่มต้น ของแต่ละงวด  
1.3 บันทึกการชำระหนี้ด้วยผลต่างระหว่างเงินงวดกับดอกเบี้ยจ่ายที่คำนวณได้

2. กรณีราคาตามบัญชีของหนี้สูงกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่ (ไม่คิดลด)  
2.1 ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ให้บันทึกรายการกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้  
2.2 ให้บันทึกจำนวนเงินที่จ่ายในแต่ละงวดตามเงื่อนไขใหม่ โดยปรับลดกับราคาตามบัญชีของหนี้ที่ค้างชำระโดยไม่ต้องบันทึก ดอกเบี้ยจ่าย เจ้าหนี้ 1. ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ให้บันทึกรายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (ผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิจาก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่คิดลดด้วยอัตรา ดอกเบี้ยในตลาด) และบันทึกบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่า เพื่อทำให้เงินลงทุนในลูกหนี้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของหนี้ 2. การบันทึกดอกเบี้ยรับให้คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดคูณด้วยราคาตามบัญชีของหนี้ ณ วันเริ่มต้นของแต่ละงวด (อัตราดอกเบี้ยในตลาด คืออัตราดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้พึงให้ลูกหนี้ปกติ แต่ละประเภทโดยไม่คำนึงว่าลูกหนี้นั้นมีการปรับโครง สร้างหนี้หรือไม่ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้) 3. บันทึกลดค่าเผื่อการปรับมูลค่าด้วยผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่รับชำระและดอกเบี้ยรับที่คำนวณได้


 • งบดุล คือ ( Balance sheet )
 • รายได้ คือ ( Revenues )
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ( Limited Partnership )
 • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • บริษัทจำกัด คือ ( Company Limited )

 • เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงในการชำระหนี้

  วันที่: 25 ต.ค. 2553


  Tags: การชำระเงิน การเงิน บัญชี บัญชีภาษีอากร