การแปลง ค่า เงินตรา ต่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 108 Average: 5]

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบบัญชี


          กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในวันสุดท้ายรอบบัญชีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องคำนวณค่าของเงินตราหรือทรัพย์สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ และให้คำนวณค่าหรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยนที่ธนาคารพาณิชย์ขาย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้


– อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป้นเงินตราไทยในแต่ละวัน (อัตราซื้อหรืออัตราขาย)

– อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ในการคำนวณเป็นเงินตราต่างประเทศในแต่ละวัน 

การแปลง ค่า เงินตรา ต่างประเทศ
การแปลง ค่า เงินตรา ต่างประเทศ
(Visited 126 times, 1 visits today)