สาเหตุที่ทำให้เกิด การเลิกบริษัทจำกัด


[Total: 2 Average: 5]

         เมื่อกิจการบริษัทได้ดำเนินงานมาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง บริษัทจำกัดอาจเกิดเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายในก็ดี ซึ่งส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการบริหารงานจนเกิดการขาดทุนจากการดำเนินงาน อีกทั้งยังทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีหรืออาจมีเหตุตามกฎหมายกำหนดให้เลิกบริษัทจำกัด สาเหตุที่อาจทำให้เกิดการ เลิกบริษัทจำกัด สามารถสรุปได้ ดังนี้


1. เลิกบริษัทเหตุจากกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1236 บัญญัติไว้ว่า อันบริษัทจำกัดยอมเลิกกันด้วยเหตุดังนี้
      1.1 ถ้าในข้อบังคับของบริษัทมีกำหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้นบริษัทจะต้องเลิกทันที
      1.2 ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นไว้เฉพาะกำหนดกาล เมื่อใดสิ้นกำหนดกาลนั้น บริษัทจะต้องเลิกกิจการ
      1.3 ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดียว เมื่อเสร็จการนั้น บริษัทจะต้องเลิกกิจการ
      1.4 เมื่อมีมติพิเศษให้เลิก
      1.5 เมื่อบริษัทล้มละลาย

2. เลิกบริษัทเหตุจากคำสั่งศาล
บริษัทจำกัดอาจจะเลิกกิจการตามคำสั่งศาล มาตรา 1237 ด้วยเหตุดังนี้
      2.1 ถ้าทำผิดในการยื่นรายงานการประชุมตั้งบริษัทหรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท
      2.2 ถ้าบริษัทไม่เริ่มทำการภายในปีหนึ่งนับตั้งแต่วันจดทะเบียนหรือหยุดทำการถึงปีหนึ่งเต็ม
      2.3 ถ้าการค้าของบริษัททำไปมีแต่ขาดทุนอย่างเดียวไม่มีทางหวังว่าจะกลับฟื้นตัวได้
      2.4 ถ้าจำนวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึง 3 คน

 • การประชุมครั้งเดียวกันของวาระการพิจารณาผลการดำเนินงานกับเลิกบริษัท
 • การเลิกบริษัท
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการยกเลิกบริษัทจำกัดมีอะไรบ้างครับ
 • จะปิดบัญชีเลิกบริษัท แต่สงสัยเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • เอกสารที่ต้องได้รับเมื่อเลิกบริษัท
 • การเลิกบริษัทตามกฎหมาย
 • เลิกบริษัท กับ เปิดบริษัทใหม่ อันไหนยุ่งยากและค่าใช้จ่ายมากกว่ากันคะ
 • ยกเลิกบริษัทเพื่อโอนกิจการทั้งหมดเข้ากับอีกบริษัทหนึ่งจะต้องทำอย่างไร
 • จดเลิกบริษัท ใครเป็นผู้จัดทำ
 • การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

 • สาเหตุที่ทำให้เกิด การเลิกบริษัทจำกัด

  วันที่: 20 พ.ย. 2553


  Tags: การเลิกบริษัทจำกัด ข้อบังคับของบริษัท บัญชีภาษีอากร เลิกบริษัท การเลิกกิจการและการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด สาเหตุ ที่ เลิก กิจการ ตัวอย่างการกรอก ภพ.09 เลิกกิจการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ให้ความหมายว่าอย่างไร หนังสือชี้แจงเลิกกิจการ สรรพากร