หนี้สินระยะยาว คือ ( Long-term liabilities )


[Total: 2 Average: 5]

หนี้สินระยะยาว หมายถึง ภาระผูกพันที่กิจการจะต้องชำระคืนให้แก่บุคคลหรือกิจการอื่น ที่มีระยะเวลาการชำระคืนเกิน 1 ปี  แต่ถ้าหากหนี้สินระยะยาวใดที่กำลังจะถึงกำหนดชำระภายใน 1  ปีข้างหน้า หนี้สินระยะยาวจำนวนนั้น จะถือว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียน เช่น กิจการกู้เงินกู้ระยะยาวจากธนาคารจำนวน 1,000,000 บาท มีกำหนดชำระคืนเงินต้น 10 ปี ปีละ 100,000 บาท เริ่มชำระคืนเงินต้นปีหน้านี้เป็นปีแรก ดังนั้น เงินจำนวน 100,000 บาท ที่จะต้องชำระคืนในปีหน้า จะถือว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินระยะยาวจะเป็นจำนวนเงินเพียงแค่ 900,000 บาท หนี้สินระยะยาวสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. หุ้นกู้ คือ การที่กิจการกู้เงินจากบุคคลภายนอก โดยออกหุ้นกู้ไว้ให้เพื่อเป็นหลักฐาน กิจการจะทำการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นกู้ในรูปของดอกเบี้ย หุ้นกู้มักจะมีกำหนดการไถ่ถอนมากกว่า 1 ปี และเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว  กิจการจะต้องนำเงินไปชำระคืนให้กับผู้ถือหุ้นกู้     ซึ่งเราเรียกว่าการไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นเอง

2. เงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง หรือเงินกู้จำนอง คือ การที่กิจการกู้ยืมเงินจากบุคคลหรือกิจการหรือสถาบันการเงิน โดยนำสินทรัพย์ถาวรของกิจการไปจำนองกับผู้ให้กู้เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ และเงินกู้นั้นมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเกิน 1 ปีขึ้นไป

3. เงินกู้ระยะยาวโดยไม่มีการจำนอง หรือเงินกู้ระยะยาว คือ การที่กิจการกู้ยืมเงินกู้ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการหรือจากสถาบันการเงิน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ไปเพื่อค้ำประกัน และเงินกู้นั้นมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเกิน 1 ปีขึ้นไป พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ


หนี้สินระยะยาว คือ ( Long-term liabilities )

 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท
 • หนี้สิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ( There are many types )
 • หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ( Non - Current Liabilities )
 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Non-current Liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • หนี้สิน คือ ( Liabilities )
 • หนี้สินระยะยาว คือ ( Long term Liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )

 • หนี้สินระยะยาว คือ ( Long-term liabilities )

  วันที่: 22 พ.ย. 2553


  Tags: บัญชีภาษีอากร หนี้สิน หนี้สินระยะยาว หุ้นกู้ หนี้สินระยะยาว มีอะไรบ้าง หนี้สินระยะสั้น ตั๋วเงินจ่ายระยะยาว มีกี่ประเภท หนี้สินไม่หมุนเวียน มีอะไรบ้าง หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น มีอะไ