กำไรขาดทุนสะสม คือ (Retained earnings)


1. กำไรขาดทุนสะสม จัดสรรแล้ว

- สำรองตามกฏหมาย หมายถึง สำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิประจำปีตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

- อื่นๆ หมายถึง จำนวนที่จัดสรรจากกำไรสะสม เพื่อการใดๆตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้แสดงเป็นแต่ละประเภท เช่น เพื่อรักษรระดับเงินปินผล เพื่อขยายกิจการหรือตามเงื่อนไขของภาระผูกฟัน 

 

2. กำไรขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรร หมายถึง กำไรสะสมและกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่คงเหลือจากการจัดสรรในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนสะสม ให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บและเรียกเป็น “ขาดทุนสะสม”  • ประโยชน์ ของ การวางแผนกำไรขาดทุน
  • หลักการบัญชีคู่ เพื่อหาผลกำไรขาดทุน
  • รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน
  • งบดุล งบกำไรขาดทุน ไม่ตรงกับ หมายเหตุประกอบงบการเงิน
  • ต้องการข้อมูล รายงานงบกำไรขาดทุน หรือสถิติแสดงรายได้

  • กำไรขาดทุนสะสม คือ (Retained earnings)

    วันที่: 28 พ.ค. 2555


    Tags: ขาดทุนสะสม คือ กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร หมวด กํา ไร ขาดทุน สะสม ภาษา อังกฤษ รายการที่มีผลทำให้กำไรสะสมเปลี่ยนแปลง กําไร ขาดทุน สะสม หมายถึง กําไรสะสม งบดุล กําไรสะสม อยู่ในหมวด กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสร งบกําไรสะสม บริษัท กําไรสะสมต้นงวด หาจาก กําไรสะสม งบแสดงฐานะการเงิน กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร คืออะไร การจัดสรรผลกำไร คือ กําไรสะสมต้นงวด คือ สํารองตามกฎหมาย หมวดบัญชี ปิดบัญชีกําไรขาดทุน เข้า กําไรสะสม