กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )


[Total: 2 Average: 5]

1. กำไรขาดทุนสะสม จัดสรรแล้ว

- สำรองตามกฏหมาย หมายถึง สำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิประจำปีตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

- อื่นๆ หมายถึง จำนวนที่จัดสรรจากกำไรสะสม เพื่อการใดๆตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้แสดงเป็นแต่ละประเภท เช่น เพื่อรักษรระดับเงินปินผล เพื่อขยายกิจการหรือตามเงื่อนไขของภาระผูกฟัน 

2. กำไรขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรร หมายถึง กำไรสะสมและกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่คงเหลือจากการจัดสรรในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนสะสม ให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บและเรียกเป็น “ขาดทุนสะสม”

กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )

 • กำไรสะสม คือ ( Retained Earnings )
 • ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ ( Accumulated depreciation )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายงวด สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด
 • เงินปันผลกำไรสะสม คือ ( Dividends, retained earnings )
 • การสะสมเงินกองทุน
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ส่วนเกินทุน กำไรสะสม และสำรอง
 • การลงทุน จดทะเบียน เพื่อล้างขาดทุนสะสมทางภาษี หายไปด้วยหรือไม่
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายปี สูตรหา กำไรสะสมปลายปี
 • กำไร (ขาดทุน) สะสม กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร คืออะไร
 • กำไรสะสมไม่ตรงกับยอดยกมาจะทำอย่างไรดี

 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )

  วันที่: 28 พ.ค. 2555


  Tags: ขาดทุนสะสม คือ กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร หมวด กํา ไร ขาดทุน สะสม ภาษา อังกฤษ รายการที่มีผลทำให้กำไรสะสมเปลี่ยนแปลง กําไร ขาดทุน สะสม หมายถึง กําไรสะสม งบดุล กําไรสะสม อยู่ในหมวด กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสร งบกําไรสะสม บริษัท กําไรสะสมต้นงวด หาจาก กําไรสะสม งบแสดงฐานะการเงิน กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร คืออะไร การจัดสรรผลกำไร คือ กําไรสะสมต้นงวด คือ สํารองตามกฎหมาย หมวดบัญชี ปิดบัญชีกําไรขาดทุน เข้า กําไรสะสม