การบัญชี คือ (What is Accounting)


สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ว่า “การบัญชี คือ ศิลปะของการเก็บรวมรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไว้ในรูปของตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ” จากความหมายของการบัญชีดังกล่าว สามารถที่จะสรุปขั้นตอนของการบัญชีได้ ดังนี้

1. การเก็บรวมรวม ข้อมูลทางการเงิน หรือรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
2. การจดบันทึก รายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลงในสมุดบัญชีขั้นต้น
3. การจำแนก รายการค้าที่บันทึกในสมุดบัญชีขั้นต้น แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ในสมุดบัญชีขั้นปลาย
4. การสรุปผล รายการค้าที่เกิดขึ้น และจำแนกแล้วในช่วงเวลาหนึ่งๆ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ โดยผลสรุปจะแสดงออกมาในรูปของงบการเงิน
5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย ข้อมูลทางการบัญชีที่ได้รับจากการสรุปผล ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจ

นอกจากคำว่า “การบัญชี” แล้ว ก็ยังมีคำอีกคำหนึ่งซึ่งมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นคำเดียวกันซึ่งก็คือคำว่า “การทำบัญชี” ที่จริงแล้วคำนี้เป็นคนละคำกัน แต่มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน การทำบัญชีเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของการบัญชี เนื่องจากการทำบัญชีเป็นเพียงการจดบันทึกรายการลงในสมุดบัญชี จำแนกรายการบัญชี และสรุปรายการบัญชีโดยจัดทำงบการเงินเท่านั้น แต่การบัญชีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การออกแบบระบบบัญชี การวางรูปบัญชี การบันทึกบัญชี การรายงานทางบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี และการสอบบัญชี 

 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • การบัญชี คือ (Accounting)
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ (Process Costing)
 • แม่บทการบัญชี คือ (Accounting Framework)
 • การบัญชีตามความรับผิดชอบ
 • ข้อแตกต่าง ระหว่าง การบัญชีการเงิน และ การบัญชีบริหาร
 • แนวทางการนำ หลักการบัญชี มา ในชีวิตประจำวัน
 • ข้อ สมมติฐาน ของ การบัญชี
 • ลักษณะของการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต
 • การบัญชีต้นทุนรวมที่คํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในงวดหนึ...

 • การบัญชี คือ (What is Accounting)

  วันที่: 30 พ.ย. 2553


  Tags: บัญชีภาษีอากร สาขาการบัญชี การบัญชีคืออะไร การบัญชีเบื้องต้น ประเภทของการบัญชี การบัญชี ภาษาอังกฤษ การบัญชีการเงิน วัตถุประสงค์ของการบัญชี สรุปหลักการบัญชี