งบดุล คือ งบที่แสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ


                  สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี งบดุล คือ งบที่แสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ ณ วันใดวันหนึ่ง ตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งจะแสดงให้เราทราบว่ามีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ เป็นจำนวนเท่าใด สำหรับรายละเอียดการแสดงสินทรัพย์ในงบดุลนั้นจะเรียงตามสภาพคล่อง ซึ่งเงินสดจะมีสภาพคล่องสูงที่สุด เนื่องจากสามารถจ่ายชำระหนี้ได้เร็วกว่าสินทรัพย์อื่นๆ ตามกฎหมายนั้นได้บังคับว่า จะต้องจัดทำงบดุลขึ้นมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดปีการเงิน (ปีการเงินของแต่ละกิจการอาจไม่ตรงกับปีปฏิทินก็ได้ เช่น ปีการเงินอาจเริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ ในขณะที่ปีปฏิทินเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม ของทุกปี) ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาล สามารถที่จะประเมินและจัดเก็บภาษีได้ แต่ก็อาจจะมีกิจการบางแห่งที่จัดทำงบดุลเพื่อแสดงฐานะการเงินทุกวันสิ้นเดือนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้รายงานของกิจการนั้นๆ งบดุลของกิจการใดก็จะแสดงเฉพาะฐานะทางการเงินของกิจการนั้น ไม่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งผู้เป็นเจ้าของอาจจะมีสินทรัพย์ส่วนตัว เช่น เงินฝากธนาคาร บ้าน รถยนต์ หรือสินทรัพย์อื่นๆ แต่สินทรัพย์ดังกล่าวนั้นเราถือเป็นสินทรัพย์ส่วนตัว ซึ่งส่วนนี้จะเป็นหลักข้อสมมติฐานหรือแนวคิดของการรายงานที่ถือว่า กิจการแยกต่างหากจากผู้เป็นเจ้าของ งบดุลจะแสดงการใช้เงินทุนของบริษัท เพื่อสรรหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งเราสามารถเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของกิจการ (ทุน) หรือ กิจกรรมลงทุน = กิจกรรมจัดหาเงินทุน พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

 • เรื่องของงบดุลที่ควรรู้
 • ประเภท ของ งบดุล มีอะไรบ้าง งบดุล แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
 • งบดุล (Balance sheet)
 • งบดุล งบกำไรขาดทุน ไม่ตรงกับ หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • ในการตรวจสอบงบดุลทางด้านสินทรัพย์จะต่างกับด้านหนี้สินอย่างไรหรือไม่
 • การตั้งเป็นสินทรัพย์รอการตัดบัญชีไว้ในงบดุล กรณีผลขาดทุน
 • ลูกหนี้คงเหลือไม่ตรงกับงบดุล
 • รายงานงบดุล
 • เพิ่งเปิดกิจการใหม่ไม่ถึงปีต้องยื่นงบดุลหรือป่าวครับ

 • งบดุล คือ งบที่แสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ

  วันที่: 9 ม.ค. 2554


  Tags: บัญชีภาษีอากร