งบดุล มีกี่ประเภท อะไรบ้าง


[Total: 2 Average: 5]

ประเภทของงบดุล สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

1. งบดุลแบบบัญชี งบดุลแบบบัญชีจะใช้ฟอร์มที่มีลักษณะคล้ายตัว T แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ทางด้านซ้ายมือจะแสดงรายการของสินทรัพย์ ส่วนด้านขวามือจะแสดงรายการของหนี้สินและส่วนของเจ้าของขั้นตอนในการจัดทำงบดุลแบบบัญชี มีดังนี้

ขั้นที่ 1 เขียนหัวงบดุล 3 บรรทัด ประกอบด้วย บรรทัดที่ 1 เขียนชื่อกิจการ บรรทัดที่ 2 เขียนคำว่า “งบดุล” บรรทัดที่ 3 เขียนวัน เดือน ปี ที่จัดทำงบดุล

ขั้นที่ 2 ทางด้านซ้ายมือให้เขียนรายละเอียดของสินทรัพย์แสดงรายการต่างๆ ของสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่

ขั้นที่ 3 ทางด้านขวามือให้เขียนรายละเอียดของหนี้สินและส่วนของเจ้าของที่กิจการมีอยู่ ขั้นที่ 4 รวมยอดทั้ง 2 ด้านให้เท่ากันและอยู่ในระดับเดียวกัน

 

2. งบดุลแบบรายงาน ขั้นตอนในการจัดทำงบดุลแบบรายงาน มีดังนี้ 

ขั้นที่ 1 เขียนหัวงบดุล 3 บรรทัด คือ บรรทัดที่ 1 เขียนชื่อกิจการ บรรทัดที่ 2 เขียนคำว่า “งบดุล” บรรทัดที่ 3 เขียนวัน เดือน ปี ที่จัดทำงบดุล 

ขั้นที่ 2 คือตอนบน ให้เขียนคำว่า “สินทรัพย์” และเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ของสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่แล้วรวมยอดทั้งหมดของสินทรัพย์ 

ขั้นที่ 3 เขียนคำว่า “หนี้สินและส่วนของเจ้าของ” ต่อจากสินทรัพย์ให้แสดงรายการที่เป็นหนี้สินก่อนและตามด้วยรายการที่เป็นส่วนของเจ้าของ แล้วรวมยอดทั้งหมดของหนี้สินและส่วนของเจ้าของซึ่งจะมียอดเท่ากับสินทรัพย์ ข้อมูลที่ต้องนำเสนอในงบดุล ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ได้กำหนดไว้ในย่อหน้า 35 โดยงบดุลนั้นต้องมีรายการที่แสดงจำนวนเงินทุกข้อ ดังต่อไปนี้

1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

3. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

4. สินทรัพย์ทางการเงิน (ไม่รวมจำนวนเงินที่แสดงในข้อ 1 2 และ 3)

5. เงินลงทุนซึ่งบันทึกตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

6. สินทรัพย์ชีวภาพ

7. สินค้าคงเหลือ

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

10. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

11. ประมาณการหนี้สิน

12. หนี้สินทางการเงิน (ไม่รวมจำนวนเงินในข้อ 10 และ 11)

13. หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้สำหรับงวดปัจจุบันตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได้

14. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (เมื่อมีการประกาศใช้)

15. ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่แสดงในส่วนของเจ้าของ

16. ทุนที่ออกจำหน่าย และสำรองต่างๆ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ • งบดุล คือ ( Balance sheet )
 • เรื่องของงบดุลที่ควรรู้
 • งบดุล คือ งบที่แสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ
 • การตั้งเป็นสินทรัพย์รอการตัดบัญชีไว้ในงบดุล กรณีผลขาดทุน
 • งบดุล งบกำไรขาดทุน ไม่ตรงกับ หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • รายงานงบดุล
 • ในการตรวจสอบงบดุลทางด้านสินทรัพย์จะต่างกับด้านหนี้สินอย่างไรหรือไม่
 • เพิ่งเปิดกิจการใหม่ไม่ถึงปีต้องยื่นงบดุลหรือป่าวครับ
 • ลูกหนี้คงเหลือไม่ตรงกับงบดุล

 • งบดุล มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

  วันที่: 10 ม.ค. 2554


  Tags: ตัวอย่างงบดุลร้านค้า ประมาณการ งบดุล คือ งบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคล องค์ประกอบของงบการเงิน รายงานทางการเงิน มีกี่ประเภท ความสำคัญของงบการเงิน งบดุล บอกอะไร งบการเงิน บัญชีเบื้องต้น