การจัดการหนี้สินและเงินงบประมาณของหน่วยงาน

Click to rate this post!
[Total: 79 Average: 5]

               สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี งบกระแสเงินสด หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดของหน่วยงานในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เราทราบว่า หน่วยงานได้รับเงินมาจากแหล่งใดและนําไปใช้ในเรื่องใด ณ วันที่จัดทํารายงานการเงินมีเงินเหลืออยู่เท่าใด เป็นการช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถที่จะนําไปวิเคราะห์เพื่อประเมินความสามารถของหน่วยงานที่จะได้รับ-จ่ายเงินสด และความจําเป็นของหน่วยงานในการใช้เงินสดเพื่อการดําเนินงาน ประโยชน์ที่เราจะได้จากงบกระแสเงินสด มีดังนี้ ช่วยในวางแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเงินสดของหน่วยงาน งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินนี้ ไม่สามารถที่จะแสดงข้อมูลเหล่านี้ให้เห็นได้ เนื่องจากการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง หน่วยงานกลางสามารถที่จะนําข้อมูลที่แสดงในงบกระแสเงินสด เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ความจําเป็นที่จะใช้เงินสดของหน่วยงาน รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานได้อีกด้วย หน่วยงานกลางสามารถจัดสรรเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ หากเงินที่มีอยู่ไม่เพียงพอสามารถวางแผนการกู้เงินในช่วงเวลาต่างๆ ให้สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการใช้เงินของหน่วยงานก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการหนี้สินและเงินงบประมาณของหน่วยงานได้ พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

การจัดการหนี้สินและเงินงบประมาณของหน่วยงาน
การจัดการหนี้สินและเงินงบประมาณของหน่วยงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top