รูปแบบของงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดมีกี่รูปแบบ?

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

             สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี วันนี้เราก็จะมาแนะนำเพื่อนๆ ให้ทราบถึงรูปแบบของงบกระแสเงินสดค่ะ สำหรับรูปแบบของงบกระแสเงินสดนั้น เราสามารถที่จะแสดงได้ 2 วิธี ดังนี้

1. วิธีทางตรง จะแสดงกระแสเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลักษณะหน้าที่หลักที่เกิดขึ้นของทั้ง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการจัดหาเงิน ซึ่งเราสามารถที่จะทราบได้จากการบันทึกรายการบัญชีของหน่วยงานหรือการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยที่ในงบจะแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินด้วยผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
2. วิธีทางอ้อม จะแสดงด้วยการตั้งยอดรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติปรับด้วยผลกระทบของรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและรายการค้างรับ ค้างจ่ายของเงินสดรับและเงินสดจ่ายในอดีตหรือในอนาคตจะได้กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน ส่วนรายการรับ-จ่ายเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมการจัดหาเงิน แสดงเช่นเดียวกับวิธีทางตรง

วิธีการจัดทํางบกระแสเงินสด

1. วิธีทางตรง จัดทําโดย วิธีการคํานวณ วิธีการใช้บัญชีแยกประเภท
2. วิธีทางอ้อม จัดทําโดย วิธีการคํานวณ วิธีการใช้กระดาษทําการ การจัดทํางบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานโดยวิธีทางตรงจะช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงิน สามารถที่จะมองเห็นถึงเงินสดรับ-จ่ายระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีได้ชัดเจน สำหรับวิธีทางตรงนี้จะเป็นวิธีที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตได้ และจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับจากการจัดทํางบกระแสเงินสดทางอ้อม พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

รูปแบบของงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดมีกี่รูปแบบ?
รูปแบบของงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดมีกี่รูปแบบ?

(Visited 59 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top