Categories
บัญชี

สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย

Click to rate this post!
[Total: 1872 Average: 5]

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด

ต้นทุนขาย คือ (Cost of Goods Sold)

ต้นทุนขาย หมายถึง ต้นทุนที่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้านั้น หากว่าบริษัทหรือผู้ขายเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นเอง ต้นทุนขายจะเป็นการรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ค่าต้นทุนวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง แต่หากเป็นกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง ต้นทุนขาย มักจะเป็นราคาต้นทุนที่มาจากการจ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้านั้นมาขาย โดยตัวต้นทุนขายจะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของบริษัท

สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
Categories
บัญชี

ต้นทุนขายบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 108 Average: 5]

ต้นทุนขายบริการ มีอะไรบ้าง

 – ค่าวัสดุอุปกรณ์

– ค่าแรงบริการ

ต้นทุนขายบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
ต้นทุนขายบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

Categories
บัญชี

ต้นทุนขาย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 349 Average: 5]

ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง

–  สินค้าคงเหลือต้นงวด

–  ซื้อสินค้าสำเร็จรูป

–  ซื้อสินค้าสำเร็จรูป

–  ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า-ส่งออก

–  ค่าขนส่ง

–  ส่งคืนและส่วนลดรับ

–  สินค้าคงเหลือปลายงวด

ต้นทุนขาย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
ต้นทุนขาย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

Categories
บัญชี

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนขาย ป้ายหน่อยครับ

Click to rate this post!
[Total: 128 Average: 5]

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนสินค้าขายผมขายป้ายและรับทำป้ายครับ อยากรู้ว่าอะไรมันคือต้นทุนขาย

+++ ต้นทุนขาย ( Cost Of Goods Sold ) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าหรือการให้บริการ และรวมราคาซื้อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย เช่น

1. ค่าซื้อสินค้า( การทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำป้าย )

2. ค่าขนส่งเข้า

3. ค่าภาษีศุลกากร

4. ค่าใช้จ่ายในการออกของ

5. อากรขาเข้า

6. ค่าใช้จ่ายอื่น

7. หัก ส่งคืนสินค้า

8. หัก ส่วนลดรับ และบวกสินค้าคงเหลือต้นงวด หักสินค้าคงเหลือปลายงวด

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนขาย ป้ายหน่อยครับ
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนขาย ป้ายหน่อยครับ

Categories
บัญชี

คิดต้นทุนขายสินค้า จะคิดในส่วนของค่าขนส่งยังไงดีคะ

Click to rate this post!
[Total: 238 Average: 5]

คิดต้นทุนขาย สินค้า จะคิดในส่วนของค่าขนส่งยังไงดีคะ จะตั้งราคาขายค่ะ ไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร wanwan012คิดต้นทุนขายสินค้า จะคิดในส่วนของค่าขนส่งยังไงดีคะ
คิดต้นทุนขายสินค้า จะคิดในส่วนของค่าขนส่งยังไงดีคะ