จดทะเบียนบริษัท

คำศัพท์บัญชี

ค้นหาคำศัพท์ทางบัญชี ได้โดยใส่คำที่ต้องการค้นหา
คำค้นA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ลำดับ
คำศัพท์
คำอธิบาย

101
Held to Maturity Securities
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด

102
Industry Practice
หลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจบางประเภท

103
Individual Proprietorship
กิจการร้านเจ้าของคนเดียว

104
Income Statement
งบกำไรขาดทุน

105
Inventories
สินค้าคงเหลือ

106
Intangible Assets
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

107
Issued and Paid-up Share Capital
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

108
Interest Expenses
ดอกเบี้ยจ่าย

109
Income Tax Expenses
ภาษีเงินได้

110
Investing Activities
กิจกรรมลงทุน

111
Input Tax
ภาษีซื้อ

112
Invoice
ใบกำกับสินค้า

113
Investment
เงินลงทุน

114
Investment in Debt Securities
เงินลงทุนในตราสารหนี้

115
Inland Bill
ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ

116
Interest-Bearing Note
ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย

117
Idle Capacity
กำลังการผลิตว่างเปล่า

118
Incremental Cost
ต้นทุนส่วนเพิ่ม

119
Incremental Revenue
รายได้ส่วนเพิ่ม

120
Job Order Cost System
วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ

121
Joint Product
ผลิตภัณฑ์ร่วม

122
Joint Costs
ต้นทุนร่วม

123
Liabilities
หนี้สิน

124
Long-term Loans From Relates Parties
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

125
Long-term Investment
เงินลงทุนระยะยาว

126
Legal Reserve
สำรองตามกฎหมาย

127
Ledger
บัญชีแยกประเภท

128
Last Invoice Price
ตีราคาตามราคาที่ซื้อครั้งสุดท้าย

129
Last - in, First - out
ตีราคาตามหลักเข้าที่หลัง - ออกก่อน

130
Lower of Cost or Net Realizable Value
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า

131
Long Term Liabilites
หนี้สินระยะยาว

132
Materiality
หลักการมีสาระสำคัญ

133
Moving Average
ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า

134
Material Requisition Journal
สมุดรายวันเบิกวัตถุดิบ

135
Main Product
ผลิตภัณฑ์เอก

136
Neutrality
ความเป็นกลาง

137
Non-current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

138
Non-current Liabilites
หนี้สินไม่หมุนเวียน

139
Net Profit (Loss)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

140
Notes Receivable
ตั๋วเงินรับ

141
Non - interest - Bearing Note
ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย

142
Negotiation of Bill
การโอนตั๋วเงิน

143
Natural Resources
ทรัพยากรธรรมชาติ

144
Normal Spoilage
หน่วยเสียปกติ

145
Other Long - term Loans
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

146
Other Short - term Loans
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น

147
Other Current Assets
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

148
Other Current Liablities
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

149
Other Long - term Investments
เงินให้กู้ยืมระยะยาว

150
Other Non-current Liabilitie
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หน้า:    1   2   3   4   5
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี เงิน สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน