จดทะเบียนบริษัท

คำศัพท์บัญชี

ค้นหาคำศัพท์ทางบัญชี ได้โดยใส่คำที่ต้องการค้นหา
คำค้นA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ลำดับ
คำศัพท์
คำอธิบาย

151
Owner's Equity
ส่วนของเจ้าของกิจการ

152
Other Reserves
สำรองอื่น

153
Other Income
รายได้อื่น

154
Other Expenses
ค่าใช้จ่ายอื่น

155
Operating Activities
กิจกรรมดำเนินงาน

156
Opening Entries
รายการเปิดบัญชี

157
Outstanding Check
เช็คค้างจ่าย

158
Others-Accounts Payable
เจ้าหนี้อื่น

159
Output Tax
ภาษีขาย

160
Partnership
ห้างหุ้นส่วน

161
Prepaid Expenses
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

162
Premium on Share Capital
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

163
Profit (Loss) from the Sale of Good and the endering of Service
กำไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการให้บริการ

164
Profit (Loss) before Interest and Income Tax Expenses
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

165
Posting
การผ่านรายการ

166
Periodic Inventory Method
วิธีบันทึกแบบหายอดสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดใดงวดหนึ่ง

167
Perpetual Inventory Method
วิธีบันทึกแบบแสดงยอดสินค้าคงเหลือต่อเนี่อง

168
Purchases Discounts
ส่วนลดรับ

169
Petty Cash
เงินสดย่อย

170
Post - Dated Check
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

171
Preferred Stocks
หุ้นบุริมสิทธิ

172
Patents
สิทธิบัตร

173
Purchases Journal
สมุดรายวันซื้อ

174
Promissory Note
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

175
Parallel Processing
ระบบช่วงการผลิตแบบเชื่อมขนาน

176
Process Costing
การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต

177
Perpetual
การบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง

178
Relevance
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

179
Reliability
ความเชื่อถือได้

180
Representational Faithfulness
การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

181
Revenues
รายได้

182
Report Form
แบบรายงาน

183
Revenues from the Sale of Goods and the Rendering of Services
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

184
Reversing Entries
การกลับรายการปรับปรุง

185
Retained Earnings
กำไรสะสม

186
Receivable Others
ลูกหนี้อื่น ๆ

187
Revenue Expenditures
รายจ่ายฝ่ายรายได้

188
Restoration Costs
ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน

189
Research and Development Costs
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

190
Reversal Cost Method
วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ

191
Short - term Loans to Related Parties
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

192
Short - term Loans from Related Parties
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

193
Shareholder's Equity
ส่วนของผู้ถือหุ้น

194
Selling and Administrative Expenses
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

195
Statement of Changes in Owner's Equity
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

196
Sale
การขายสินค้า

197
Specific Identification
ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง

198
Simple Average
ราคาทุนถัวเฉลี่ยต่อหน่วย

199
Standard Cost
ตีราคาตามราคาต้นทุนมาตรฐาน

200
Saving Account
ประเภทออมทรัพย์

หน้า:    1   2   3   4   5
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน