จดทะเบียนบริษัท

คำศัพท์บัญชี

ค้นหาคำศัพท์ทางบัญชี ได้โดยใส่คำที่ต้องการค้นหา
คำค้นA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ลำดับ
คำศัพท์
คำอธิบาย

201
Stock Splits Up
การแบ่งแยกหุ้น

202
Stock Splits Down
การรวมหุ้น

203
Statement of Cash Flows
งบกระแสเงินสด

204
Subsidiary Account Receivable
สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว

205
Sale Returned and Allowed Journal
รับคืนสินค้าและราคาที่ลดให้

206
Specific Identifiable Intangible Assets
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้

207
Sequential Processing
ระบบช่วงการผลิตแบบเรียงลำดับ

208
Selective Processing
ระบบช่วงการผลิตแบบเลือกสรร

209
Special - Order Decisions
การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ

210
Shutdown Cost
ต้นทุนปิดโรงงาน

211
Trademarks
เครื่องหมายการค้า

212
Trade - Accounts Payable
เจ้าหนี้การค้า

213
Trade Discount
ส่วนลดการค้า

214
The Monetary Unit
การใช้หน่วยเงินตราในการบัญชี

215
The Entity
ความเป็นหน่วยงานของกิจการ

216
The Objectivity Principle
การใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม

217
The Time Period
รอบเวลา

218
The Going Concern
การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง

219
The Cost
ราคาทุน

220
The Revenue Realization
การบันทึกรายได้

221
The Matching Principle
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้

222
The Accrual Principle
หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง

223
The Approximation Assumption
หลักการประมาณ

224
The Consistency Principle
หลักความสม่ำเสมอ

225
The Full Disclosure Principle
หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

226
Timeliness
ทันต่อเวลา

227
Trade off Between Benefits and Costs
ความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไป

228
Trade off Between Qualitative Characteristies
ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ

229
Trade Account Receivables, Net
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

230
Trade Account Payable
เจ้าหนี้การค้า

231
Treasury Stock
หุ้นทุนซื้อคืนมา

232
Trial Balance
งบทดลอง

233
The Flow of Goods
คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของสินค้า

234
The Flow of Cost
คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของราคาทุน

235
Temporary Investment
เงินลงทุนชั่วคราว

236
Temporary Shutdown Decisions
การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว

237
Understandability
ความเข้าใจได้

238
Unappropriated
ยังไม่ได้จัดสรร

239
Unidentifiable
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่สามารถระบุได้

240
Work Sheet
กระดาษทำการ

241
Weighted Average
ราคาทุนถัวเฉลี่ยของราคาสินค้าทั้งสิ้น

242
Wasting Assets
สินทรัพย์สิ้นเปลือง

243
Withholding Tax
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

244
Work in Process
งานระหว่างทำ

245
Weighted Average Costing
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

หน้า:    1
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี เงิน สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน